Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Historie

Mateřská škola ve Starých Ždánicích začala fungovat v roce 1948. Zpočátku pro svou činnost využívala omezené prostory v budově tehdejší národní školy. Na dlouhých dvacet osm let potom našla své trvalé umístění v budově místní fary. Přes svou krásnou lokalizaci a ducha tohoto místa budova postupně přestala splňovat zvyšující se požadavky na prostorové a technické vybavení mateřské školy. Proto byla v akci Z postavena a v roce 1985 otevřena nová dvoutřídní budova mateřské školy s kapacitou 50 dětí, která slouží ke svému účelu dodnes. Mateřská škola je od roku 2003 v právním subjektu společně se základní školou, která sídlí ve své vlastní budově cca pět set metrů vzdálené.

V roce 2009 byla provedena kompletní rekonstrukce opláštění, včetně výměny oken a střešní krytiny. Celá budova byla vymalována a postupně dle finančních možností jsou prováděny další vnitřní opravy a úpravy.

Školu tvoří jednopatrová budova s přístavbou, v které se nachází školní kuchyně, kanceláře, letní umývárna a záchodky, kotelna, sklady a další příslušenství. Dvě třídy s ložnicemi a sociálním zařízením se nacházejí v přízemí a prvním patře hlavní budovy společně s kuchyňkami pro výdej jídel.

Všechny prostory školy jsou útulné, podněcující dětskou fantazii a tvořivost ve hře prostřednictvím barevné vyváženosti, dostatečným množstvím herních koutků vybavených dřevěnými nebo látkovými hračkami a celou řadou přírodnin.   V programu dne má své místo volná spontánní hra, hudebně-pohybové aktivity i různé umělecké a rukodělné činnosti. To vše doplňuje denní vyprávěná či loutková pohádka.

Obě oddělení mateřské školy jsou věkově heterogenní, přijímány jsou děti od dvou a půl let.

Umístění mateřské školy v centru obce, ale přesto stranou hlavní silnice, dává možnost dětem trávit čas v bezhlučném prostředí, které přímo navazuje na klidovou zónu obce. K bezprostřednímu styku dětí s okolní přírodou dochází už v možnosti pozorovat volně chovanou drůbež a ostatní domácí zvířata v  zahradách několika málo rodinných domů, které jsou v sousedství mateřské školy. Louky a pole přímo navazující na zahradu mateřské školy potom dávají příležitost sledovat sezónní zemědělské práce a proměnu přírody během roku.

Získávání základních poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí slouží také rozlehlá zahrada mateřské školy, která je postupně, již několik let, realizována jako projekt ekologické zahrady “Zelená oáza“. Využívána je celoročně, v jarních a letních měsících je do jejích prostor přenesena veškerá činnost celého dne, včetně podávání stravy. Kromě venkovní učebny, která přímo navazuje na budovu mateřské školy, je zde kryté pískoviště a několik herních prvků (domeček, prolézačka Hrošík, ve svahu zabudovaná skluzavka, kolotoč a vahadlová houpačka). Členitost terénu spolu s původní a  novou výsadbou starých odrůd stromů a keřů, vrbových chýší a tunelů vytvářejí prostředí, které podněcuje ke spontánní hře, rozvíjí smyslové vnímání a vede k pracovní zkušenosti. Nezastupitelné místo v životě dětí mají rovněž zvířata, proto je na školní zahradě umístěna králíkárna s králíky, o které děti každý den musí pečovat – pomáhají čistit králíkárnu, starají se o dostatek potravy, věnují jim pozornost.

Citové zaujetí pro činnosti a přímý styk dítěte s prostředím a to zejména přírodou je hlavním cílem výchovně vzdělávací práce v mateřské škole ve Starých Ždánicích. Škola takto navazuje na svou třináctiletou historii waldorfského školství, která byla ukončena v r. 2008 z důvodů neztotožnění se stávajících pedagogů s antropozofickými východisky této pedagogiky.