Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

dne 31/08/2020

Dodatek školního řádu č.1 

Platnost od 1.9.2020

1. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

2. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Konkrétní opatření prováděná v MŠ:

 1. Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ pod odkazem
  http://skolkastarezdanice.cz/covid-19/.
 2. Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.).
 3. Onemocnění dítěte se hlásí pedagogickému zaměstnanci příslušného oddělení.
 4. Místem izolace pro děti s příznaky COVID –  19 je šatna učitelek II. třídy. Dohled nad dítětem zajišťuje v daném okamžiku pověřená osoba starší 18 let. Dohled a dítě používají ochrannou roušku.                
 5. Aktivity jiných právních subjektů (kroužek angličtiny) v areálu školy je povolen při dodržení hygienických opatření v MŠ uplatňovaných (desinfekce rukou lektorky před vstupem, zajištění větrání). Po ukončení lekce bude provedena desinfekce využívaných prostor.
 6. Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob v budově školy bude omezen na nezbytně nutnou dobu, při dodržení aktuálně platných protiepidemiologických opatření vyplývajících ze „semaforu“ MZd.
 7. U vstupu do budovy školy, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 8. Děti provedou dezinfekci rukou při příchodu do MŠ vždy před vstupem do třídy.  V průběhu dne si děti budou mýt ruce dle potřeby a dodržení hygienických zásad a to pouze mýdlem a teplou vodou (nejméně po dobu 20 – 30 s.), následně bude pokožka ošetřena krémem zn. Indulona.
 9. Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách osobní a respirační hygieny.
 10. Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.
 11. Všechny prostory MŠ budou průběžně větrány. V maximální možné míře bude výchovně vzdělávací činnost přenesena ven.
 12. Úklid a desinfekce všech prostor MŠ bude prováděna v souladu s pokyny ředitele školy, které vycházejí z doporučení MŠMT.
 13. Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.
 14. V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.

3. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

5. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí[1]

Konkrétní opatření prováděná v MŠ a   Pokyn ředitele školy  –   povinnosti zákonných zástupců:

 • Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence (viz školní řád)
 • Děti s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění nebudou do MŠ přijaty. V případě, že se příznaky projeví v průběhu dne, MŠ neprodleně informuje zákonného zástupce, který má povinnost si bezodkladně dítě vyzvednout.
 • Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
 • V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
 • V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

6. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

7. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény.

8. Děti z MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se distančně vzdělávat.

9. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

10. Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

11. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:

 • V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
 • Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

[1]Upřesnění MŠMT:

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění – U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.