Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Informace k provozu mateřské školy od 25.5.2020

dne 11/05/2020

stanoveny na základě Metodického pokynu MŠMT

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 do 15:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí.

Nástup do mateřské školy je povolen pouze v době    

 • od 7.00 do 8.00

Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době

 • od 12.30 do 12.45
 • od 14.35 do 15.00

.

Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno.  Toto prohlášení je přílohou tohoto dokumentu.

Děti, u kterých bude při příchodu zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoli virové infekce (např. rýma – i alergická, kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty!

.

 Povinné vybavení dítěte:

 1. Vzhledem k omezení kontaktu se zákonnými zástupci dětí (nebude možné vstupovat do budovy a pohybovat se po zahradě MŠ), bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů v notýsku, emailu, popřípadě prostřednictvím telefonu.
 2. Veškerá komunikace v rámci předání dítěte bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.
 3. Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batoh, do kterého se jim bez problémů vejde:
 • oblečení na celý den (na pobyt venku, na převlečení při znečištění atd.), kapsáře nebudou k dispozici, děti si vše každý den přinesou a odnesou
 • čisté roušky uložené v uzavíratelném sáčku s označením „čisté“: 2 – 3 ks na celý den (v jedné roušce dítě přichází do MŠ, ve druhé odchází z MŠ, třetí roušku má dítě pro případ podezření na možné příznaky COVID19, viz Manuál MŠMT)
 • uzavíratelný sáček s označením „špinavé“ na uložení použitých roušek
 • notýsek (malý sešitek)  pro písemné vzkazy pro rodiče a od rodičů
 • uzavíratelná lahvička bez pití na venkovní pitný režim – viditelně, permanentní barvou podepsaná jménem dítěte

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – výměna a doplnění roušek + sáčků, přečtení vzkazů od učitelek, vymytí lahvičky

Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.

.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

 1. Ranní předávání dítěte proběhne u/před hlavním vstupem do areálu MŠ.
 2. Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou, viz výše, do budovy NIKDO nevstupuje.
 3. Doprovod (pouze jedna osoba) jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.
 4. Povinnou ochranu horních cest dýchacích dodrží všichni přítomní (zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba) – viz nařízení vlády
 5. Po převzetí dítěte se dítě za dozoru učitelky v šatně převlékne a následně před vstupem do třídy, provede důkladné umytí rukou tekutým mýdlem a vodou.
 6. Při ranním přebírání dětí bude probíhat: přebírání a kontrola notýsků, kde každý den rodič svým podpisem s aktuálním datem stvrdí, že
 • dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídajících jakékoli virové infekce (např. rýma (i alergická), kašel, bolest hlavy, nevolnost),
 • dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,
 • dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě.

Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou, a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení hygienických opatření.

Opakované porušování hygienických pravidel může být důvodem pro nevpuštění žáka do školy.

.

Výchovně vzdělávací činnost

Co největší část aktivit bude přenesena ven, na zahradu MŠ. (viz Manuál MŠMT)

Ve třídách i venku budou hračky a veškerý didaktický materiál rozdělen do dvou skupin a tyto skupiny se budou pravidelně měnit. Děti tedy každý den budou mít přístup pouze k jedné skupině hraček.

Na zahradě bude viditelně (páskou) oddělen prostor pro jednotlivé (dvě) skupiny (třídy) dětí, které se intervalově (po dnech) budou střídat v jejich využívání. (pískoviště + herní prvky v okolí/ kopce, vrbová chýška a tunel, skluzavka)

Vzhledem k tomu, že svačiny i oběd budou podávány výhradně v MŠ, budeme často přecházet mezi zahradou a třídou. Zvýšená pozornost bude tedy věnována sebe obslužným činnostem a správným hygienickým návykům.

.

Stravování

Strava bude podávána v běžné podobě. Děti si sami nebudou brát příbory ani jídlo.

Žádná strava, jídlo ani pití,  do MŠ nelze donášet.

Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte není vzhledem k dodržení hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné.

.

Při podezření na COVID-19   

Pakli že dítě v průběhu pobytu v MŠ bude vykazovat některé z příznaků nemoci, bude postupováno podle manuálu MŠMT:

Dítě bude umístěno do samostatné místnosti a následně MŠ bude kontaktovat zákonného zástupce, kterého vyzve k okamžitému vyzvednutí dítěte.

O podezření se bez prodlení informuje spádová hygienická stanice.

Ostatní děti se umístí do jiné místnosti nebo se převedou na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.